۱ خرداد ۱۴۰۱

تصاویر

مطالب مربوط به بازی

چه مدت می توانید زنده بمانید؟ سرزمینی با جمعیت «زامبی» که در آن با سایر بازماندگان برای منابع محدود رقابت می کنید. آیا با غریبه ها متحد می شوید و با هم قوی می مانید؟ یا برای جلوگیری از خیانت به عنوان یک گرگ تنها بازی می کنید؟ این داستان شماست.
تاریخ انتشار:
۱۳ دسامبر ۲۰۱۸
توسعه دهنده:
lightbox